REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu, w tym związane z zamieszczonymi w serwisie informacjami.

I. Definicje pojęć

Regulamin – niniejszy Regulamin w całości.
Strona – strona internetowa zarejestrowana w domenie: www.goodlifeinternational.eu
Klient – osoba odwiedzająca Stronę.
Oferta – oferta cenowa dotycząca produktów opisanych na Stronie.
Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu produktów.
Oferent – właściciel serwisu – Goodlife International Limited z siedzibą przy # 1 Mapp Street, Belize City, Belize.
Administrator Serwisu – Oferent lub firma wskazana przez Oferenta zajmująca się obsługą Serwisu.
Refundacja – zwrot kosztów zakupionego produktu.

II. Warunki Ogólne korzystania z serwisu

Przedstawiona Oferta nie jest ofertą handlową, a zaproszeniem do składania ofert przez Klientów.
Złożenie Zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
Klient składający Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych podlegającym prawu stanowionemu w miejscu przebywania Klienta.
Aktualna oferta produktowa jest ważna w dniu wyświetlenia na stronie.
Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez cały rok.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).
Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest poprawne podanie danych w systemie informatycznym Strony lub za pośrednictwem telefonu. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 10 dni roboczych, mogą zostać anulowane przez Oferenta.
Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, mogą być weryfikowane przez obsługę Strony – Zamówienie takie może zostać anulowane.
Dane osobowe przekazywane podczas składania Zamówienia, są przetwarzane tylko przez Oferenta. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
W przypadku Zamówienia dotyczącego towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę Strony bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a Zamówienie zostanie anulowane.

III. Sprzedaż produktów opisanych na Stronie

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem, a Oferentem.
Towar zamówiony u Oferenta będzie dostarczony za pośrednictwem firmy wysyłkowej, kurierem lub pocztą – czas realizacji zamówienia wynosi około 4 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu w szczególnych przypadkach. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający może być poinformowany o tym fakcie.
Klient upoważnia Oferenta do pokrycia kosztów wysyłki w imieniu Klienta oraz zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów.
Przy zakupie wybranych produktów Oferent udziela rabatu 100% na koszty wysyłki i pokrywa je z własnych środków. Warunkiem jest dokonanie zapłaty za zamówiony towar. Koszty wysyłki nie objętej rabatem są podane na stronie www.goodlifeinternational.eu
Zamówienia można składać z dowolnego państwa lub terytorium, jednak w niektórych krajach możliwe jest jedynie dokonanie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności na Stronie.
Firma rezerwuje sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia bez ustalonej przyczyny.
W przypadku przedpłaty, towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków w wysokości 100% wartości oraz kosztów przesyłki.
Wszystkie produkty opisane na Stronie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje użytkowania zgodne z prawem właściwym dla siedziby Oferenta.
Kolory i wykończenia produktów prezentowanych na Stronie, mogą różnić się od prawdziwych produktów ze względu na technologie drukarskie oraz fotograficzne. Producenci tych produktów zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian technicznych w prezentowanych produktach bez osobnego uprzedzenia, a zdjęcia mogą fałszywie odzwierciedlać barwy i odcienie.
Płatności za pobraniem – przy zaznaczeniu opcji „płatność przy odbiorze”. Opłatę za zamówienie Klient dokonuje przedstawicielowi poczty, kurierowi lub przedstawicielowi firmy wysyłkowej dostarczającemu przesyłkę pod wskazany przez Klienta adres. Towary pozostają własnością Oferenta do czasu uregulowania całości kwoty do zapłaty.
W wypadku odmowy odebrania przesyłki Klient zostanie obciążony dodatkowo kosztami wysyłki, kosztami zwrotu towaru do Oferenta oraz kosztami ponownego przygotowania przesyłki. Koszty o których mowa są wymienione na stronie www.goodlifeinternational.eu. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny towaru (w wypadku przesyłki pobraniowej) oraz kosztów w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia odmowy odbioru. Wykonanie przedpłaty jest konieczne do zrealizowania powtórnej wysyłki towaru.
Zwrot kosztów o których mowa w pkt. 11 nie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Oferentem. Zwrot kosztów nie daje Klientowi prawa do rozwiązania Umowy z Oferentem.
W wypadku nieuiszczenia zapłaty w terminie, o którym mowa w pkt. 11. Oferent przekaże sprawę do firmy windykacyjnej. W wypadku jeśli działania windykacyjne nie odniosą skutku, Oferent wkroczy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania należności z tytułu zwartej umowy oraz zadośćuczynienia za poniesione straty.

IV. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyn

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Oferenta o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, umieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
Warunkiem skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy jest odesłanie na własny koszt nierozpieczętowanego opakowania produktu na adres Oferenta.
Produkty, których opakowanie zostało rozpieczętowane (zerwana pieczęć gwarancyjna) nie podlegają zwrotowi i prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy i odesłania przez Klienta na własny koszt nierozpieczętowanego produktu (z nieuszkodzoną pieczęcią gwarancyjną), zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy nierozpieczętowany produkt. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w początkowej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;

V. Gwarancje i zwroty

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy produktów nie zawierają niedoskonałości i pozbawione są błędów, dlatego też nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń. Oferent dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie. Jednocześnie nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości lub przeoczenia w treści dostępnych informacji. Oferent zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania treści na stronie w dowolnym momencie.

V. Dodatkowe Informacje

Zawartość Strony w całości pozostaje własnością Goodlife International Limited z siedzibą w Belize. Produkty oferowane za pośrednictwem Strony spełniają wszystkie wymagania prawne w miejscu sprzedaży (tj. Belize). Osoba zainteresowana produktem powinna we własnym zakresie dowiedzieć się o lokalne prawo związane z zakupem, przechowywaniem i używaniem produktów opisanych na Stronie, oraz przestrzegać tego prawa.
W celu uzyskania dodatkowych informacji do Państwa dyspozycji pozostaje dział kontaktowy: pytania@goodlifeinternational.eu Prosimy o kontakt e-mailowy lub listowy na adres: # 1 Mapp Street, Belize City, Belize.
Wszystkie ceny podawane są w wybranej walucie i zawierają podatki właściwe dla siedziby Oferenta. Jeśli na terytorium z którego dokonywane jest Zamówienie obowiązują inne podatki, jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza, VAT) Klient zobowiązany jest uiścić je we własnym zakresie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i zawiera koszt wysyłki, jednak nie zawiera dodatkowych opłat i podatków ponad te właściwe dla miejsca siedziby Oferenta.
Oferent zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów opisanych na Stronie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas prezentowanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
Suplementy diety są w pełni skuteczne, gdy jednocześnie stosuje się zdrowe odżywianie, zrównoważone i zróżnicowane pod względem wartości odżywczych oraz prowadzi się aktywny i zdrowy tryb życia. Kuracje suplementami diety nie są zalecane dla młodzieży w okresie wzrostu, kobiet w ciąży i osób starszych. Dotychczas nie odnotowano negatywnego wpływu na zdrowie, jednak w przypadku wątpliwości lub wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem lub dietetykiem.
W przypadku niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z proponowanych produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu produktu, Oferent nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego stosowania.
Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej.
W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze sądowej. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z użytkowania Strony, opisanych produktów, zakupu produktów u Oferenta lub interpretacją niniejszego regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Zmiany będą widoczne dla osób składających Zamówienia w trybie on-line i będą dotyczyć Zamówień, które nastąpiły po korekcie.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek, treści niniejszego regulaminu oraz dowolnej zawartości Strony.
Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na Stronie wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
Oferent nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez Stronę produktów.